…………………………………………

Miejscowość, data

Kupujący:

………………………. (imię i nazwisko / nazwa firmy)

………………………. (ulica nr domu, nr lokalu)

………………………. (kod pocztowy)

NIP: …...................... (jeśli firma)

Adres dostawy:

(wypełnić tylko w przypadku, jeżeli jest inny niż powyższy)

………………………. (imię i nazwisko)

………………………. (ulica nr domu, nr lokalu)

………………………. (kod pocztowy)

Sprzedawca:

Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS

ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków

NIP: 679-10-05-237

ZAMÓWIENIE NR …… (numer nadaje sprzedawca)

Lp.

Produkt

Ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

1

2

3

4

5

Razem:

Forma płatności (właściwe zaznaczyć):

  • Za pobraniem

  • Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

  • Płatność gotówką (odbiór osobisty)

Dowód zakupu – faktura VAT

…………………………………

Podpis Kupującego